Wysokość kwoty dotacji

Wysokość dotacji w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 4 kwartał 2018

Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji w ramach projektu „Trampolina do przyszłości” maksymalna wysokość dotacji na rozpoczęcie działalności nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Biorąc pod uwagę powyższy wskaźnik obowiązujący w IV kwartale 2018 r. oraz regulamin warunku konkursu ustala się kwotę dotacji na 26 000 zł.

Wejdź na rynek pracy! Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą wybijesz się na rynku