O projekcie

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie:1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.12.2020

Dofinansowanie projektu z UE: 7 790 302,31 zł

 

Celem projektu jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy 450 osób młodych (15-29 lat), biernych zawodowo (z kategorii NEET) zamieszkałych na terenie powiatów: bocheński, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim.

Harmonogram realizacji zadań

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
 • nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni)
 • zamieszkują obszar województwa małopolskiego a w szczególności powiat: bocheński, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim

 

W ramach projektu:

 

OFERUJEMY:

 

ZAPEWNIAMY:

 

 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • ubezpieczenie NNW
 • poczęstunek w trakcie zajęć
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas udziału w zajęciach
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • opracowanie CV i listu motywacyjnego 
 • prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy
 • materiały edukacyjne i szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

 

Każdy uczestnik projektu otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA 

 

Kierowane są do osób, których kwalifikacje, kompetencje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy albo wymagają poświadczenia odpowiednim dokumentem.
Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową. Osoby uczestniczące w szkoleniach podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu.

W zależności od indywidualnych potrzeb uczestnikowi projektu skierowanemu na szkolenie może zostać sfinansowany:

 • Zwrot kosztów przejazdu na szkolenia
 • Zwrot kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7
 • Zwrot kosztów egazaminów

 

 

STAŻ 

 

Pomaga wyposażyć uczestnika projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje. Okres trwania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące, ani dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych.

Osobie odbywającej staż przysługuje:

 • 2 dni wolnego za każde 30 dni kalendarzowych
 • Stypendium stażowe
 • Ubezpieczenie
 • Zwrot kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
 • Zwrot kosztów przejazdów i zakwaterowania
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7

 

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

 

Ma umożliwić uczestnikom projektu, którzy ze względu na swoją sytuację zawodową lub ograniczenia lokalnego rynku pracy mają problem ze znalezieniem pracy, podjęcie zatrudnienia poprzez refundację pracodawcom części lub całości kosztów ich wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

 

BON SZKOLENIOWY

 

Jest instrumentem aktywizacji uczestników projektu, stanowiących gwarancję skierowania na samodzielnie wybrane przez nich szkolenia, pod warunkiem, iż podejmą oni zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub otworzą własną działalność gospodarczą.
Wysokość bonu szkoleniowego nie może przekroczyć wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego. Szkolenia w ramach bonów szkoleniowych muszą być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

 

W ramach bonu szkoleniowego kwalifikowane są następujące koszty:

 • Koszt jednego lub kilku szkoleń, w tym koszt kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe
 • Koszty badań lekarskich lub psychologicznych
 • Koszty przejazdu na szkolenia- w formie ryczałtu wypłacanego uczestnikom projektu w wysokości do 150 zł- w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, powyżej 150- 200 zł w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin
 • Koszty zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania
 • Koszty egzaminów

 

BON STAŻOWY

 

Polega na samodzielnym wyszukaniu przez uczestnika projektu miejsca odbywania 6- miesięcznego stażu u wskazanego przez siebie pracodawcy.
Warunkiem przyznania bonu na realizację stażu jest zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia uczestnika po zakończeniu stażu przez okres następnych 6 miesięcy.

W ramach bonów kwalifikowane są następujące koszty:

 • Koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu do wysokości 605,40 zł wypłacane uczestnikowi projektu w miesięcznych transzach łącznie ze stypendium
 • Koszty badań lekarskich lub psychologicznych
 •  

 

BON ZATRUDNIENIOWY

 

Polega na samodzielnym znalezieniu przez uczestnika projektu zatrudnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi i osobistymi predyspozycjami. Bon stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia uczestnika projektu. W ramach bonu zatrudnieniowego Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia uczestnika projektu przez okres 18 miesięcy.

 

 

 

 

 

BON NA ZASIEDLENIE

 

Polega na przyznaniu uczestnikowi projektu środków finansowych w sytuacji gdy podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania. Wartość bonu nie może przekraczać wysokości 200 % przeciętnego wynagrodzenia z pracę. Z bonu na zasiedlenie może skorzystać uczestnik projektu w związku z podjęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

 • za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

 


Wejdź na rynek pracy! Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą wybijesz się na rynku