Regulamin udzielania dotacji w projekcie

Przedstawiamy Państwu zasady udzielania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Trampolina do przyszłości".

image ZaAE._1_OAywiadczenie_UP_1.docx Pobierz
image ZaAE._2_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_szkoleniowo-doradczego_1.docx Pobierz
image ZaAE._3_Wniosek_o_przyznanie_Ayrodkyw_finansowych_na_rozwyj_przedsiubiorczoAyci_1.docx Pobierz
image ZaAE._4_Wzyr_biznesplanu_1.doc Pobierz
image ZaAE._5_Karta_oceny_merytorycznej_biznesplanu_1.doc Pobierz
image ZaAE._8_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis_1.xlsx Pobierz
image ZaAE._9_OAywiadczenie_Uczestnika_Projektu_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis__1.docx Pobierz
image ZaAE._10_OAywiadczenie_o_powiOzaniach_na_potrzeby_de_minimis_1.xlsx Pobierz
image ZaAE._11_Wniosek_o_ponowne_rozpatrzenie_biznesplanu_1.docx Pobierz
image ZaAE._12_Wniosek_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego_1.docx Pobierz
image ZaAE._13_OAywiadczenie_zgody_maAEAonka_UP_1.doc Pobierz
image ZaAE._14_OAywiadczenie_zgody_maAEAonka_poruczyciela_1.doc Pobierz
image ZaAE._15_OAywiadczenia_o_niepozostawaniu_w_zwiOzku_maAEAeAIskim_1.doc Pobierz
image ZaAE._16_ZaAywiadczenie_zakAEadu_pracy_o_wysokoAyci_dochodu_Poruczyciela_1.docx Pobierz
image ZaAE._17_OAywiadczenie_poruczyciela_o_dochodach_1.docx Pobierz
image ZaAE._18_OAywiadczenie_o_niekaralnoAyci_za_przestupstwa_gospodarcze_1.docx Pobierz
image ZaAE._19_Wzyr_umowy_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego_doradczego_1.doc Pobierz
image Regulamin_przyznawania_Ayrodkyw_finansowych_na_rozwyj_przedsiubiorczoAyci_1_MARCA_2019.doc Pobierz
image ZaAE._7_Wzyr_umowy_o_udzielenie_wsparcia_na_rozwyj_przedsiubiorczoAyci_1_marca_2019.doc Pobierz
image ZaAE._6_OAywiadczenie_o_statusie_podatnika_VAT_1_marca_2019.doc Pobierz

Wejdź na rynek pracy! Zgłoś się do projektu

Z naszą pomocą wybijesz się na rynku